La mediació perd força el 2023

Ha baixat el nombre de persones que han utilitzat la mediació per resoldre un conflicte. Als partits judicials de Tarragona, Valls i El Vendrell el descens ha estat d'un 25%. El Col·legi de l'Advocacia de Tarragona  (ICAT) atribueix el descens de l'any passat al fet de deixar de prestar l'atenció telemàtica, que podia ser més interessant per una qüestió d'intimitat i mobilitat. També pot tenir a veure amb les vagues al sector de la justícia.

Sigui com sigui, al Camp de Tarragona van iniciar-se 255 procediments i la meitat van acabar amb acord. L'àmplia majoria són per conflictes familiars. D'altra banda, el balanç de l'ICAT recull que dos terços dels procediments es frustren abans de començar, és a dir, no passen de la primera sessió informativa perquè, habitualment, una de les parts ho rebutja. 

Enguany, s'inicia una campanya de comunicació de la mediació i també un curs per formar els advocats. I és que consideren que al país hi ha poca cultura del consens i la conciliació. Hi podria incidir la nova llei estatal que, en determinades matèries, establirà aquesta negociació com a pas obligatori abans d'accedir a la justícia ordinària.