Disputa entre l'EINA i l'equip de govern d'Altafulla per l'accés a informació municipal

L'EINA d'Altafulla, el grup de l'esquerra independentista a l'oposició, ha denunciat a la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública la negativa de l'equip de govern de facilitar-los l'accés al registre d'entrada i sortida municipal, i per tant, a determinats documents. 

Segons ha confirmat l'equip de govern a TAC12, la denegació es va fer emparant-se en la protecció de Dades, opció que descarta la resolució de la GAIP. La Comissió de Garantia considera que l'EINA ha sol·licitat informació municipal i pública, i que  tots els membres de les corporacions locals tenen dret a obtenir les dades i informació que són en poder de l'Ajuntament.

Obeïnt per tant el dret d'accés a la informació i a la participació política i perquè l'oposició pugui exercir les funcions de control del govern. Tot i això, la resolució adverteix que en tot el tracte d'aquesta informació cal vetllar igualment per la protecció de dades i la intimitat de les persones que hi puguin aparèixer citades.

La GAIP anul·la el decret d'Alcaldia pel qual es denegava l'accés als documents i requereix a l'Ajuntament que els facili a l'oposició. L'equip de govern ha confirmat que els facilitarà amb les dades personals a protegir depurades.